Drukāt

Dome nekustamā īpašuma Ceriņu ielā 2A izsoli atzīst par nenotikušu

.

IZSOLEDome 19.09.2018. kārtējā domes sēdē lēma atzīt Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 005 0926, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 005 0926, 0,0614 ha platībā – 28.08.2018. mutisko izsoli par nenotikušu.
Drukāt

Privatizācijai nodots zemesgabals Siguļos

.

VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo, ka privatizācijai nodots valstij piederošs apbūvēts zemesgabals “Ezerdzirnas”, Siguļos, Carnikavas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8052 003 0682, kadastra apzīmējums 8052 003 0648), kas ierakstīts Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0057 2461. Pirmpirkuma tiesīgā persona – AS “Rīgas kuģu būvētava”.
Drukāt

Carnikavas novada dome izsola nekustamo īpašumu

.

izsole amurs 800Carnikavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 005 0926, 0,0614 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 0926, sastāvā.